واحد عکاسی از سال 1389 پایه گذاری شده است.در واحد عکاسی، پیامهای سفارش دهندگان در رسانه های دیجیتال جاگذاری شده و به بینندگان ومخاطبین شرکت ها در سراسر جهان عرضه ومخابره می گردد.
واحد عکاسی از سال 1389 پایه گذاری شده است.در واحد عکاسی، پیامهای سفارش دهندگان در رسانه های دیجیتال جاگذاری شده و به بینندگان ومخاطبین شرکت ها در سراسر جهان عرضه ومخابره می گردد.واحد عکاسی از سال 1389 پایه گذاری شده است.در واحد عکاسی، پیامهای سفارش دهندگان در رسانه های دیجیتال جاگذاری شده و به بینندگان ومخاطبین شرکت ها در سراسر جهان عرضه ومخابره می گردد.
آخرین کارهای این بخش درذیل قابل مشاهده است :